ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

a. EnergieRijk:

EnergieRijk is gevestigd te Alphen NB, Laan van Echternach 15, 5131 CB Alphen.

b. Opdrachtgever:
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die het initiatief heeft genomen om met EnergieRijk een opdracht aan te gaan.

c. Opdracht:
De opdracht van een opdrachtgever om een coachingstraject, training(traject), advies(traject) te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling. De opdracht van een opdrachtgever om de bijkomende werkzaamheden te verrichten, al of niet namens de opdrachtgever, zoals het verzorgen van de correspondentie met cursisten en andere betrokkenen, het regelen van accommodatie, catering e.d. De opdracht van een opdrachtgever om diensten te verrichten, zoals advisering, begeleiding, bemiddeling,  e.d., in de ruimste zin van het woord.

d. Cliënt:
De particulier of de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een coachingstraject, trainingstraject of adviestraject verzorgt door of onder verantwoordelijkheid van EnergieRijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Op alle offertes van EnergieRijk en op alle door EnergieRijk gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2
Door aanmelding of door verstrekking van een opdracht aanvaarden opdrachtgever en cliënt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3
Indien opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de cliënt, verplicht opdrachtgever zich jegens EnergieRijk deze algemene voorwaarden aan de cliënt bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart EnergieRijk voor alle claims van de cliënten, als EnergieRijk jegens de cliënten geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Opdrachten zijn voor EnergieRijk pas bindend nadat de opdrachtgever de ondertekende offerte retour heeft gezonden aan EnergieRijk en deze de ontvangst daarvan bevestigd heeft.

3.2
Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever zijn bindend slechts voorzover als EnergieRijk deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.

3.3
Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van het traject, gebeuren naar beste weten van EnergieRijk maar kunnen redelijkerwijs afwijken. De opdrachtgever is in dit geval gemachtigd het traject na verstrijken van de in eerste instantie afgesproken duur te stoppen. De volledige verantwoordelijkheid over het vervolg ligt op dat moment bij de opdrachtgever.
Artikel 4. Tarief

4.1
Wij werken op basis van een uurtarief, reiskosten en overige kosten.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1
Leveringstermijnen en data zijn in principe vooraf afgesproken en staan vast. In onderling overleg kunnen deze aangepast worden indien een der partijen daarom verzoekt.

5.2
EnergieRijk streeft ernaar al haar opdrachten zelf in persoon uit te voeren. In sommige gevallen zal worden samengewerkt met freelance trainers, coaches en adviseurs. Deze professionals zijn door EnergieRijk aan een grondige selectie onderworpen en zijn gebonden aan onze Gedragscode en Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Betaling

6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever of deelnemer facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te hebben voldaan.

6.2
Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3
Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijk rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die EnergieRijk moet maken om het haar toekomende te innen komen voor rekening van opdrachtgever. EnergieRijk mag besluiten de dienstverlening te stoppen totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 7. Deelnemers, gevaren

7.1
EnergieRijk heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training verhinderen van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het trainingsgeld onverlet.

7.2
Aan de opgegeven trainingsdata en trainingstijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. EnergieRijk is niet gehouden trainingsdagen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste trainingsdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1
Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door EnergieRijk vervaardigde trainingsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht berust bij EnergieRijk tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2
Opdrachtgever en cliënt mogen al het door EnergieRijk vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EnergieRijk niet toegestaan om:
Trainingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleeg- systeem of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins. Trainingsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1
De aansprakelijkheid van EnergieRijk is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan EnergieRijk toerekenbaar is.

9.2
EnergieRijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

9.3
EnergieRijk verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal EnergieRijk niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door opdrachtgever en/of cliënt aan EnergieRijk ter beschikking gestelde gegevens zal EnergieRijk vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Annulering

10.1
Opdrachtgever kan een opdracht tot 14 dagen voor aanvang altijd schriftelijk en aangetekend annuleren.

10.2
In geval van annulering zoals omschreven bij artikel 10.2 is de opdrachtgever verplicht kosten voor voorbereiding zoals omschreven in de offerte 100% te voldoen. Ook alle andere reeds gemaakte kosten en/of reserveringen die niet meer zonder kosten geannuleerd kunnen worden komen 100% voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van EnergieRijk een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden waarvoor nog geen diensten zijn verricht zal EnergieRijk in dat geval volledig retourneren.

Artikel 12. Ontbinding

EnergieRijk kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of cliënt één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen, nadat EnergieRijk bij aangetekende brief hiertoe heeft gemaand, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan EnergieRijk rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding